Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0008805, Mon, 27 Oct 2003 11:25:52 -0800