Vladimir Nabokov

Melnikov, N. G. Kriminal'nyi shedevre Vladimira Nabokova Otchaianie. 1994

Author(s)
Bibliographic title
Kriminal'nyi shedevre Vladimira Nabokova Otchaianie
Periodical or collection
Volshebnaia gora
Periodical issue
no. 2
Page(s)
150-65
Publication year