Vladimir Nabokov

Barabtarlo, Gennady. In Memoriam: Dmitri Nabokov. 2012