Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0001089, Wed, 10 Apr 1996 08:50:58 -0700

Subject
VN Bibliography
Date
Body
From: Allan Urbanic <aurbanic@library.berkeley.edu>

Barzakh, A. Obratnyi perevod (neskol'ko soobrazhenii o proze V.V.
Nabokova) [Back translation: Some THoughts on VN's Prose] Spb.: Mitin
zhurnal, Nabokovskii fond, 1995. 44pp. (Sound repetitions in Nabokov's
prose) tir. 300