Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0004748, Wed, 9 Feb 2000 17:00:52 -0800

Subject
VN Bibliography:Chudinova, Anastas'ev, Savel'eva, Senderovich
Date
Body
EDITOR's NOTE. NABOKV-L thanks Swedish Nabokovian Svetlana Polsky for her
continuing surveys of Nabokov-related publications in the Russian
press. Among the latest are:

Chudinova, Elena. "Sukkuba i Beatriche, ili Zashchita Lolita: Nabokokv's
"Kamera obskura" i "Lolita". In _Literatura_, #6, 1999, pp. 5-9.

Nikolai Anastas'ev. "Solus Rex" Ibid., pp. 10-12.

V. V. Savel'eva. "Litso i 'lichiko chasov' u Vladimira Nabokova. In
_Russkaya rech'. July-Aug. 1998, pp. 17-21. A brief survey of watches and
clocks in some of the Russian novels.

Savely Senderovich & Yelena Shvarts. "Zakon, dannyi Mnemozine. Ob
avtobiograficheskom zhanre u Vl. Nabokova. _Revue des Etudes slaves_. LXX,
#4 (1998), pp. 825-36.