Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0005062, Mon, 8 May 2000 11:13:51 -0700

Subject
VN Bibliography: G.B. Glushanok
Date
Body
G.B. Glushanok, "Rabota V..V. Nabokova nad perevodom "Evgenii
Onegin" vperepiske s A. Ts. Yarmolinskim" in A.S.Pushkin i
V.v.Nabokov. Sbornik dokladov mezhdunarodnoi konferentsii 15-18 Apelya
1999 g. St. P: Dorn, 1999, pp. 321-340.

VN's correspondence with Yarmolinsky at the NYPL re the translation of
Onegin.