Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0008901, Wed, 12 Nov 2003 17:59:11 -0800