Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0008895, Mon, 10 Nov 2003 20:31:39 -0800