Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0008863, Wed, 5 Nov 2003 13:42:00 -0800