NABOKV-L post 0012111, Mon, 21 Nov 2005 16:56:31 -0800

Subject
Re: Fw: Nabokov's poem "Zimniaia noch"
Date
Body

Dorogoi Dmitri Vladimirovich,

Thank you very much for the information regarding the
poem "Zimniaia Noch'"

Best wishes, Vladimir Mylnikov

----- End forwarded message -----