Vladimir Nabokov

Teletova, N. K. Antiquity in Pushkin and Nabokov. 1999