Vladimir Nabokov

Smoliakova, G. N. “Your breath, entering my chest, I return to you in verse” (V. Nabokov and A. Akhmatova). 1999

Author(s)
Bibliographic title
“Your breath, entering my chest, I return to you in verse” (V. Nabokov and A. Akhmatova)
Periodical or collection
Nabokovskii vestnik
Periodical issue
v. 4
Page(s)
69-75
Publication year