Vladimir Nabokov

Sklyarenko, Alexey. Terra i Antiterra: dva mira, dve pravdy. 2007