Vladimir Nabokov

Sisson, Jonathan B. Nabokov's Cosmic Synchronization and "Something Else". 1994