Vladimir Nabokov

Shrayer, Maxim D. Dmitri Nabokov: Unfinished Photographs. 2012