Vladimir Nabokov

Shapiro, Gavriel. Reministsentsii iz Mertvykh dush v Priglashenii na kazn' (Reminiscences from Dead Souls in Invitation to a Beheading). 1994