Vladimir Nabokov

Shadursky, V. Pushkin Subtext in Nabokov's Prose. 1999