Vladimir Nabokov

Senderovich, Savely, and Elena Shvarts. Luini’s Eye. 2020