Vladimir Nabokov

Senderovich, Savely, and Elena Shvarts. Commentary to Nabokov’s Short Story “Lips to Lips”. 2020