Vladimir Nabokov

Schakovskoy, Zinaida. V poiskakh Nabokova. 1979