Vladimir Nabokov

Schakovskoy, Zinaida. Auf den Spuren Nabokovs. 1981