Vladimir Nabokov

Ryaguzova, L. Pushkin in Nabokov's “Inverted Limelight”. 1999