Vladimir Nabokov

Rosengrant, Judson. Nabokov, Onegin, and the Theory of Translation. 1994