Vladimir Nabokov

Raskolnikov, Masha. Pninian Performatives. 1999