Bibliographic entries by publisher: Tokyo: Keio University Press

This is a list of Bibliography Items for the selected publisher (2 in total).
  • Akikusa, Shun'ichiro, Nabokofu yakusu nowa watashi: Jikohonyaku ga hiraku tekusto [Nabokov, Translation is Mine: Self-translation Creates the Text], 2011, Tokyo: Keio University Press, details
  • Akikusa, Shun'ichiro, Amerika no nabokofu: Nurikaerareta jigazo, 2018, Tokyo: Keio University Press, details