Bibliographic entries by publisher: Doshisha University

This is a list of Bibliography Items for the selected publisher (3 in total).
  • Isahaya, Yuichi, Ganin no kessin -- Mashen'ka no ketsumatsu o megutte, no. 76, Doshisha daigaku gaikoku bungaku kenkyu, 1997, Doshisha University, details
  • Isahaya, Yuichi, Nabokofu no Igyô ni okeru hikari to yami, v. 1, no. 1, Doshisha Studies in Language and Culture, 1998, Doshisha University, details
  • Isahaya, Yuichi, Tsuvetaewa hakubutsukan to zassi Kazu ["The House-Museum of Tsvetaeva and Numbers"], no. 75, Doshisha daigaku gaikoku bungaku kenkyu, 1997, Doshisha University, details