Vladimir Nabokov

Polsky, S. Sonnet by V. Nabokov “Pushkin's Death”. 1999