Vladimir Nabokov

Meyer, Priscilla. The Spirit of Cynthia Vane. 2008