Vladimir Nabokov

Meyer, Priscilla. Nabokov's Short Fiction. 2005