Vladimir Nabokov

Link, Christopher A. The Virtue of Devils: Vladimir Nabokov's Phenomenology of the Demonic. 2005