Vladimir Nabokov

Linetski, Vadim. Nabokov and Gorky. 1994