Vladimir Nabokov

Leving, Yuri. Eystein or Eisenstein? Tricking the Eye in Nabokov's Pale Fire. 2012