Vladimir Nabokov

Ismagulova, T. D. Count Platon Aleksandrovich Zubov— Proprietor of house no. 47, Bol’shaya Morskaya st. 1999

Author(s)
Bibliographic title
Count Platon Aleksandrovich Zubov— Proprietor of house no. 47, Bol’shaya Morskaya st
Periodical or collection
Nabokovskii vestnik
Periodical issue
v. 3
Page(s)
46-54
Publication year