Vladimir Nabokov

Higuchi, Tomono. Vurajimiru Nabokofu bungaku no tenki: Boumei no kiseki to sakkazou no hensen [Nabokov’s Turning Points: The Years in Exile and the Changing Image as a Writer]. 2005