Vladimir Nabokov

Grishakova, Marina. On Some Allusions in V. Nabokov’s Works. 1999