Vladimir Nabokov

Goldman, Shalom. 'Nabokov's Minyan': A Study in Philo-Semitism. 2005