Vladimir Nabokov

Fateyeva, N. From Pushkin's “Otchayanny Pobeg” to Nabokov's “Otchayanie”. 1999

Author(s)
Bibliographic title
From Pushkin's “Otchayanny Pobeg” to Nabokov's “Otchayanie”
Publisher, city
Collection editor
Periodical or collection
A. S. Pushkin i V. V. Nabokov
Page(s)
154-169
Publication year