Vladimir Nabokov

Cornwell, Neil. From Sirin to Nabokov: the transition to English. 2005