Vladimir Nabokov

Chervinskaia, Olga V. Pushkin, Nabokov, Akhmatova: metamorfizm russkogo liricheskogo romana. 1999