Vladimir Nabokov

Chernyak, M.. “Interweaving of Time”: Pushkin, Nabokov, Bitov. 1999