Vladimir Nabokov

Blackwell, Stephen H. Review of Vokzal—Garazh—Angar: Vladimir Nabokov i poetika russkogo urbanizma by Yuri Leving. 2005

Bibliographic title
Review of Vokzal—Garazh—Angar: Vladimir Nabokov i poetika russkogo urbanizma by Yuri Leving
Periodical or collection
Nabokov Studies
Periodical issue
v. 9
Page(s)
228-230
Publication year