Vladimir Nabokov

Bellino, Mary. The Student's Nabokov. 2005