Vladimir Nabokov

Barabtarlo, Gennady. Nabokov's Trinity: On the Movement of a Nabokov Theme. 1999