Vladimir Nabokov

Barabtarlo, Gennady. In Honor of Dmitri Nabokov. 2012