Bibliographic entries by author: Kostandi, Oleg

This is a list of Bibliography Items for the selected author (1 in total).
  • Kostandi, Oleg, Poetika odnoi shaxmatnoi zadachi V. Nabokova, Blokovskii sbornik 8: Russkaia kul'tura XX veka: metropoliia i diaspora, 1996, Tartu: Tartu UP, details