Bibliographic entries by author: Korostoleva, O.

This is a list of Bibliography Items for the selected author (1 in total).
  • Korostoleva, O., V. Nabokov v otzyvakh sovremennikov: Slukhi, spletni, rugan': K biografii literaturnoi epokhi, no. 3, Literaturnoe obozrenie, 1996, Moscow, details