Bibliographic entries by author: Isahaya, Yuichi

This is a list of Bibliography Items for the selected author (5 in total).
  • Isahaya, Yuichi, Bomei to bungaku--Daiichiji Rosia bomeibungaku o megutte, Kawabata, Kaori et al., eds., Surabu no bunka [Slavic Cultures], 1995, Tokyo: Kobundo, details
  • Isahaya, Yuichi, Ganin no kessin -- Mashen'ka no ketsumatsu o megutte, no. 76, Doshisha daigaku gaikoku bungaku kenkyu, 1997, Doshisha University, details
  • Isahaya, Yuichi, Nabokofu no Igyô ni okeru hikari to yami, v. 1, no. 1, Doshisha Studies in Language and Culture, 1998, Doshisha University, details
  • Isahaya, Yuichi, Nabokofu shosetsu no 'zokubutsu' [N.'s Poshlyaki = "N.'s Philistines], no. 24, EUI, 1993, details
  • Isahaya, Yuichi, Tsuvetaewa hakubutsukan to zassi Kazu ["The House-Museum of Tsvetaeva and Numbers"], no. 75, Doshisha daigaku gaikoku bungaku kenkyu, 1997, Doshisha University, details