Rakhimova-Sommers, Elena. Nabokov’s Mermaid: "Spring in Fialta". 2017