Melnikov, N. G. Kriminal'nyi shedevre Vladimira Nabokova Otchaianie. 1994