Mikulasek, Miroslav. Gnosticky mytus v evoluci romanu prvni tretiny 20 stoleti: A. Belyj, H. Hesse, V. Nabokov, M. Bulgakov. 1993